انسداد روده باریک – پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی و سمیولوژی

بواسیر شایع است و اذیت می‌کند؛ اما بعید است که باعث مرگ و میر بشود. پارگی خودبه‌خودی روده باریک می‌تواند بکشد؛ ولی شایع نیست. انسداد روده باریک اما، هم شایع است و هم می‌تواند بکشد. شناختن این دسته از بیماری‌های شایع کشنده برای هر کسی که می‌خواهد کار بالینی انجام بدهد، واجب است. انسداد روده […]

انسداد روده باریک – پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی و سمیولوژی ادامه‌ی مطلب