یادگیری با کیس ۱ | قطع ناگهانی ادرار در هنگام آزمایش

فرید جوان سالم ۲۵ ساله‌ای است که برای یک آزمایش داوطلب می‌شود. در این آزمایش به افراد – به ازای دریافت یک مبلغ مشخص – یک پپتید ناتریورتیک مصنوعی تزریق می‌شود. می‌خواهند یک ماده همانند ANP پیدا کنند. قبل از این‌که دارو به او تزریق شود، به وسیله تزریق دکستروز ۵ درصد، دیورز آب در […]

یادگیری با کیس ۱ | قطع ناگهانی ادرار در هنگام آزمایش ادامه‌ی مطلب